Jak na supervizi v rámci EMCC?

V posledních několika letech výrazně stoupl důraz na supervizi koučů a mentorů. Dobrá supervize je kouči a mentory často označována jako nejúčinnější nástroj jejich rozvoje. Znám kouče a mentory, kteří ji nikdy nevyužili. Nicméně neznám jediného kouče nebo mentora využívajícího supervizi, který by ji nehodnotil jako velký a zásadní přínos pro jejich práci.

Supervize není „koučování kouče“. Supervize je nástroj, v jehož rámci kouč nebo mentor nahlíží na svou práci v dialogu se supervizorem. Může získat podporu a ztracenou energii (restorativní formát supervize), poznat nové úhly pohledu a náměty (rozvojový formát) nebo může získat náhled na nevhodné postupy, kterých by se měl vyvarovat (normativní formát). To se vše se děje za přísné důvěrnosti informací, podporou silného kontraktačního procesu a s plnou vzájemnou důvěrou a respektem mezi klientem supervize a supervizorem. Supervize může probíhat individuálně nebo ve skupině.

EMCC definuje supervizi takto: Supervize je interakce, ke které dochází, když mentor nebo kouč přinese k supervizorovi své zkušenosti z koučovací nebo mentoringové praxe pro získání podpory a zapojení do reflexivního dialogu a společného učení se ke svému prospěchu, prospěchu jeho klientů a organizací, ve kterých tito klienti působí.

Supervizní praxi najdeme relativně dobře zakotvenou v pomáhajících profesích psychologů, psychoterapeutů a  . V Česku je řada supervizních postupů a modelů odvozena právě od této praxe i pro kouče a mentory. Pokud zvážíme vztahovou část koučinku a mentoringu, pak je to jistě dobře. Nicméně koučink a mentoring jsou nástroje pro rozvoj a učení se a nemají tak povahu pomáhající profese. Bývají často využívány v pracovním kontextu pro rozvoj specialistů, manažerů, vedoucích pracovníků, týmů,   týmů, dozorčích rad i celých organizací. Proto zaměření a kvality supervize pro kouče a mentory musí být širší například o odbornost v oblasti organizačního rozvoje, obchodu, podnikání i celého společenského kontextu. Proto má EMCC vlastní kompetenční rámec a navazující proces akreditací pro supervizory, který právě umožňuje zahrnout i tyto faktory.

Jakou má mít kvalifikaci můj supervizor?

EMCC je inkluzivní organizace, aby tak podpořila rozmanitost. Proto neexistuje žádné striktní vymezení kvalifikované supervize. Obecně lze říct, že kvalifikace může být jakákoliv rozumná, tedy i např. psychoterapeutická. Nicméně klíčovým kritériem pro uznání kvalifikované supervize je doložení supervizní práce s využitím EMCC kompetenčního rámce pro kouče a mentory a práce supervizora podle EMCC kompetenčního rámce pro supervizory, a to vše v duchu Globálního etického kodexu pro kouče a mentory, kterým EMCC váže své členy.

Určitě neuděláte chybu, pokud si pro supervizní spolupráci vyberete EMCC akreditovaného supervizora ( ) a můžete se též obrátit na akreditované kouče a mentory na úrovni Master Practitioner resp. Senior Practitioner, kteří mají díky své akreditaci dostatek zkušeností s využitím kompetenčních rámců EMCC a je zároveň očekáváno, že se supervizní praxi svých kolegů v rámci trvalého odborného rozvoje věnují. Při výběru supervizora je dobré mít na paměti, že pro účely akreditace budete potřebovat jeho vyjádření k práci s vámi. Proto by měl být obeznámen s očekáváními ze strany EMCC pro toto vyjádření.

V jakém rozsahu bych měl zařadit do svého rozvoje supervizní praxi?

Globální etický kodex pro kouče a mentory stanoví nezbytnost průběžné supervize v odpovídajícím rozsahu jako nedílnou část etické praxe koučů a mentorů. Tento požadavek se tak vztahuje na všechny členy EMCC. Akreditační řád EMCC pak vyžaduje, aby akreditovaný kouč nebo mentor trvale využíval supervizní setkání alespoň v poměru 1 hodiny supervize na 35 hodin praxe. V případě menšího objemu praktikovaných hodin pak alespoň 1 hodinu za čtvrtletí.

Do tohoto počtu hodin můžete zahrnout jakékoli hodiny věnované reflexi vaší práce v rámci kolegiální individuální i skupinové supervize, výcvikových a vzdělávacích programů za předpokladu, že je realizována z pohledu EMCC kompetenčního rámce pro kouče a mentory. Zároveň bych chtěl znovu připomenout, že pro akreditační účely je nutné mít alespoň jedno vyjádření kvalifikovaného supervizora.

Jak si mám vést záznamy o supervizi?

Pro účely akreditace je dobré si každé supervizní setkání zaznamenat (datum, rozsah, témata, supervizor). Rozsah vašich poznámek je libovolný. Nicméně doporučuji alespoň heslovitě zaznamenat vybrané momenty, které byly předmětem dialogu. Můžete přidat i své poznámky k vnitřním myšlenkovým pochodům a pocitům. Stejně tak je dobré si zaznamenat záměry a úkoly pro realizaci. Alespoň takovýto rozsah poznámek je pak dobrým základem pro předložení zápisků ze supervizních setkání (pro akreditaci jich potřebujete pět). Z osobní zkušenosti mohu doporučit, že čím méně času proběhne mezi zápiskem a supervizí, tím se vám snadněji bude psát.

Na tuto poznámkovou praxi pak můžete navázat i reflektivním psaním pro účely svého dalšího rozvoje. Osvědčilo se mi tyto úvahy sdílet s mým supervizorem.

Při psaní poznámek a volby formy (papírové, resp. digitální) berte v potaz i důvěrnost informací a jejich odpovídající zabezpečení. Obecně se dá říct, že pokud nemusíte uvádět jména zúčastněných, názvy organizací, budou vaše poznámky lépe ctít zásadu důvěrnosti ať jsou jakkoli zabezpečené.

Existuje nějaký seznam supervizorů EMCC?

Stručně řečeno neexistuje a existovat by neměl. EMCC je tu proto, aby rozvíjelo, propagovalo a nastavovalo očekávání nejlepší praxe v mentoringu, koučování a supervizi, a to ku prospěchu jednotlivců, organizací a celé společnosti. Proto ustanovuje a dále rozvíjí kompetenční rámce, na které pak navazuje akreditační řád. Aby tuto roli mohlo EMCC realizovat s co největší možnou neutralitou, zahrnutím co nejširších možností a zamezení pochybnostem o konfliktu zájmů, EMCC nenabízí provádění práce svých členů. Tedy EMCC nenabízí, neorganizuje či nezprostředkovává služby v oblasti koučování, mentoringu ani supervize. EMCC nepropaguje jednotlivce, organizace, ani jednotlivé modely koučování, mentoringu a supervize. Toto je plně v kompetenci a volném působení členů.

Pro nalezení vhodného supervizora můžete využít EMCC databázi akreditovaných supervizorů (EISA), databázi akreditovaných koučů (EIA) nebo obecně databázi koučů a mentorů. Akreditace není nutnou podmínkou pro poskytování uznatelné supervize. V EMCC jsme přesvědčení, že jakékoli působení nad tento rámec by mohlo vést zbytečně ke konfliktu zájmů a ve svém důsledku vylučovat některé přístupy a potlačovat rozmanitost.

Roman Chudoba, srpen 2020

Autor je členem rady EMCC Czech Republic pověřený oblastí zajišťování kvality. Je akreditovaným koučem EMCC EIA na úrovni Senior Practitioner. Absolvoval postgraduální vzdělání – MSc. in Coaching & Mentoring na Sheffield Hallam University. Více jak dvacet let aktivně podniká a věnuje se oblasti firemního rozvoje, týmů a jednotlivců.

 

Klubový večer s prezidentem EMCC Rizou Kadilarem

Ve čtvrtek 28.5. jsme na online klubovém večeru přivítali Rizu Kadilara, prezidenta EMCC. Inspirativní setkání bylo vedeno formou otázek směřovaných Rizovi, moderovala ho Radka Gilarová, prezidentka českého EMCC, do češtiny prostřednictvím chatu překládala Bára Belová.  Co se účastníci dozvěděli a čím se třeba nechali inspirovat?

Číst dálKlubový večer s prezidentem EMCC Rizou Kadilarem

Výroční sněm EMCC Czech

Ve čtvrtek 26. března 2020 proběhl výroční sněm členů EMCC, s ohledem na situaci online, zúčastnilo se ho 46 členů. Po celou dobu byla aktivní chat, do kterého se všichni aktivně zapojovali, ztakže diskuse probíhala Vyslechli jsme stručné hodnocení minulého roku, proběhlo 8 klubových večerů, kterých se zúčastnilo 130 členů i nečlenů EMCC, výjezdní zasedání rady, tradiční TMEL i další aktivity, probíhá převod akreditací aj. Klíčovou událostí roku byla bezpochyby červnová konference EMCC, se 135 účastníky a 25 vystupujícími. Důležitou akcí byla také návštěva Shelley Crawford z Accreditation EMCC Global týkající se procesu akreditací jednotlivců (EIA) i výcviků. Na rok 2020 chystá EMCC řadu akcí, zejména workshop týmového koučování s Davidem Clutterbuckem (plánovaný je přesun do online prostředí), klubové večery a další. V červnu začne příprava Globální mezinárodní konference EMCC, která proběhne v Praze 12. – 14. května 2021, dobrovolníci vítáni. Prioritou pro letošní rok je další propagace přínosů a praxe profesionálního přístupu ke koučování a mentoringu a s tím související vznik supervizních skupin pro kouče.  Supervize je součástí Etického kodexu EMCC a je zatím málo využívaná, vyzýváme tedy kouče od úrovně Senior Practitioner, aby se zapojili do připravovaného programu. Další novinkou je také koučovna EMCC přímo v centru Prahy, která bude po ukončení nouzového stavu členům opět k dispozici. A v neposlední řadě je v přípravě nový web. Závěr setkání jsme věnovali diskusi o podpoře, kterou jako koučové a mentoři nabízíme či můžeme nabídnout v čase koronavirové pandemie. Ukázalo se, že řada členů je velmi aktivní, poskytuje např. podporu týmům v první linii, nabízí psychologickou podporu aj. 

Účastníci po celou dobu konání Směnu velmi aktivně diskutovali jak fyzicky, tak prostřednictvím chatu, přesun do online prostředí tak můžeme hodnotit jako velmi vydařený a využitelný pro další podobné akce.  Kompletní informace ze Sněmu, včetně struktury členů a finanční rozvahy naleznete v Basecampu pro členy EMCC. Pro více informací, přihlášení dobrovolníků a supervizorů kontaktujte Danu Kodešovou na akce@emcc-czech.cz.  

Novinky z EMCC International

Jsme evropští i světoví. Postupně rozšiřujeme naši mezinárodní působnost nejen v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Oslovují nás nové země a regiony a chtějí se připojit do společenství EMCC International Před rokem se stal naším novým členem Region Asijského Pacifiku. Letos v lednu v Kuala Lumpur pořádali první inaugurační konferenci, na které hostili zajímavé spírky z celého světa. Více o regionu www.emccapr.org. V současné době jednáme o přistoupení Portugalska a Regionu Latinské Ameriky se sídlem v Chile a postupným rozšiřováním do dalších zemí v regionu. 

Myslíme na supervizi! A vy? Po ročním úsilí mezinárodního týmu expertů se zapojením 100 supervizorů ve 23 zemích máme nový EMCC kompetenční rámec pro supervizi. Chceme tím zvyšovat standard pro supervizi a posilovat práci supervizorů, aby mohli být užiteční svým supervidovaným. Připomínáme tím závazek nás koučů v EMCC, zejména akreditovaných spolupracovat se supervizorem. Více informací o novém rámci zde https://emcc1.app.box.com/s/6pydjtg2dztvi0xyhhw4e88mu29rg3mb.


Informace o procesu akreditací koučů i výcviků z první ruky

31.10. 2019 proběhne v Praze celodenní workshop pro zájemce o akreditace jednotlivců i výcviků, který povede členka mezinárodní Rady EMCC zodpovědná celosvětově za akreditace Denise Whitworth spolu se svou kolegyní Shelley Crawford. Cílem workshopu je pomoci všem zájemcům s bezproblémovým absolvováním akreditačního procesu.

Program:

9-12 EQA – PRO KOUČOVACÍ VÝCVIKY (vysvětlení postupu a potřebných materiálů, prostor na otázky a řešení praktických věcí, na které narazili aplikanti)
12-13 obědová pauza
13-16 EIA – PRO INDIVIDUÁLNÍ KOUČE (vysvětlení postupu a potřebných materiálů, prostor na otázky a řešení praktických věcí, na které narazili aplikanti)

O místě konání Vás budeme včas informovat.

Máte zájem o více informací – napište nám na akce@emcc-czech.cz