Individuální akreditace

EIA

1. O EIA akreditaci

Co je European Individual Award (EIA)?

EIA je individuální akreditace uznávaná nejen na evropském kontinentu, ale i mimo něj. Garantuje, že její držitelé jsou praktikující koučové a mentorové s náležitými schopnostmi a znalostmi a že jsou schopni je efektivně používat v každodenní praxi. EIA nastavuje vysoký standard oboru a je považována za známku kvality práce koučů a mentorů.

Tato akreditace napomáhá další profesionalizaci oboru tím, že:

 • nastavuje vysokou úroveň hodnotících kritérií
 • porovnává schopnosti a dovednosti na základě Kompetenčního rámce EMCC
 • využívá spolehlivé a důkladné hodnotící metody
 • vyžaduje profesionální přístup s uměním zpětné vazby a reflexe
 • znamená závazek ke kontinuálnímu rozvoji koučů a mentorů

Aktuální seznam držitelů akreditace EIA si můžete vyhledat zde (aktivní prolink).

Má tato akreditace jedinou úroveň pro všechny?

Ne, nemá. EIA má čtyři úrovně: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner.

Co je to Kompetenční rámec EMCC?

Kompetenční rámec rozeznává různé úrovně dovedností a zkušeností. Umožňuje, aby si žadatelé porovnali vlastní dovednosti a zkušenosti vůči kompetencím definovaným EMCC (kompetence a dovednosti jsou předmětem neustálého vývoje, tak aby držely krok s dobou a věrně odrážely potřeby praxe).

Jaký přínos bude mít European Individual Award (EIA) pro moji praxi?

EIA znamená, že jste profesionální kouč/mentor s nezbytnými znalostmi prověřenými přísnými standardy EMCC, a že umíte tyto znalosti a dovednosti používat v praxi.

 • poskytuje klientům záruku vašich odborných kompetencí
 • zvyšuje osobní důvěryhodnost a postavení v rámci profese
 • zaručuje, že nejste pouze způsobilý k vykonávání profese, ale že kvalitně koučovat a mentorovat opravdu umíte
 • nastavuje systém pro váš kontinuální osobní rozvoj

Komu je akreditace EIA určená?

EIA je určená individuálním koučům/mentorům, kteří chtějí získat potvrzení jejich dovedností a znalostí. Je relevantní pro všechny, kteří jsou zapojeni do mentorování a koučování, a to bez ohledu na to, zda je to jejich hlavní nebo vedlejší činnost.

Každý může získat akreditaci i na začátku své kariéry kouče/mentora. Jakmile se jeho kompetence v této oblasti rozvinou, může zažádat o vyšší úroveň, která více odpovídá nabytým dovednostem a zkušenostem.

Jaká je platnost akreditace EIA?

Akreditace EIA je platná pět let. Po uplynutí této doby si můžete platnost obnovit.

Čím se liší akreditace EMCC od jiných kvalifikačních osvědčení (certifikátů) z tréninkových výcviků? Už mám uznání o mých schopnostech, proč bych měl/a získat i toto osvědčení?

Svět byznysu je stále náročnější a klienti, kteří poptávají služby, si chtějí být jisti kvalitou koučů a mentorů. Zatímco osvědčení o kvalifikaci (certifikát) dokladuje, že v určitém momentě jste měli určitou úroveň znalostí a dovedností, naše akreditace nad to nabízí ještě další záruky. Akreditovaný kouč:

 • umí znalosti a dovednosti využívat v praxi
 • má zase sebou úspěšnou práci s klienty
 • ctí a dodržuje etický kodex profesní organizace a neustále své koučování zdokonaluje pomocí supervizí, osobního rozvoje a reflektivních nástrojů.

Jak mohu zjistit, že skutečně pracuji profesionálně?

Kromě podkladů o kompetencích a dovednostech klade EMCC velký důraz na to, jak mentor a kouč reflektuje a aplikuje poznatky ze svého kontinuálního osobnostního rozvoje, supervizí, zpětné vazby klientů a své průběžné praxe.

Právě kvalita učení, reflexe a převádění získaných poznatků do praxe přispívá k profesionalizaci koučovací/mentorovací praxe, proto je na tyto aspekty kladen stejný důraz jako na celkovou délku zkušeností, počet hodin praxe a počet klientů.

Jak probíhá proces hodnocení podle EMCC?

Jsme hrdí na to, že náš proces hodnocení je spolehlivý a zevrubný, protože všechny přihlášky pečlivě hodnotíme a prověřujeme. Všichni naši hodnotitelé jsou vyškoleni a jejich dovednosti a kompetence přispívají k tomu, že je proces hodnocení velmi přísný. Díky tomu se můžeme pochlubit vůbec nejspolehlivějším akreditačním procesem pro kouče a mentory na trhu. Pro vás to má důležitý přínos: před vašimi klienty budete důvěryhodnější.

2. Žádost o akreditaci EIA

Jak postupovat?

Podáním přihlášky k akreditaci vše začíná. Nemá žádnou předepsanou formu a lze ji podat kdykoliv zasláním dopisu v češtině (nebo angličtině) na e-mailovou adresu: accreditation@emccglobal.or.

Pro další zpracování přihlášky je důležité uvést následující informace:

 • Z jaké jste země?
 • Zda jste členem EMCC? (není to podmínkou, ale členové mají slevu na poplatku za akreditaci)
 • Na jakou úroveň EIA akreditace se hlásíte?  (podrobnosti o kritériích pro jednotlivé stupně najdete na str. 9 EIA v2 Průvodce žádostí pro žadatele bez EQA certifikátu. Každý žadatel sám zvažuje, jak naplňuje kritéria jednotlivých akreditačních stupňů a podle toho se rozhoduje o jaký stupeň ve své žádosti požádat).
 • Zda jste absolventem výcviku koučování a jakého? (pokud je vámi absolvovaný výcvik držitel EQA akreditace, pak uveďte jeho název a kdo ho pořádal).
 • Zda jste plátci DPH? (pokud ano uveďte své daňové identifikační číslo DIČ a přesný název organizace, která je pod ním registrována)

Po zpracování těchto údajů budete ze strany EMCC vyzváni k zaplacení akreditačního poplatku via Paypal a na základě jeho uhrazení vám bude zaslán Formulář žádosti o akreditaci.  Všechny žádosti jsou zpracovány s naprostou důvěrností. Hodnotitelé mají s EMCC podepsanou dohodu o mlčenlivosti.

Pohovor je povinnou součástí akreditačního procesu pouze u žadatelů bez EQA certifikátu, a to u úrovně Practitioner, Senior and Master Practitioner. Po přezkoumání žádosti o akreditaci hodnotitel a ověřovatel mohou rozhodnout, zda je rozhovor nezbytný taky u žadatelů s certifikátem EQA (všech úrovní) a žadatelů o úroveň Foundation bez certifikátu EQA.

Pokud jste absolventy EQA výcviků:

Ti, kteří absolvovali tréninkové výcviky akreditované European Quality Award (EQA), mají tu výhodu, že jejich žádost je levnější a mnohem jednodušší. To se vás týká pokud, že splňujete následující podmínky:

 • úspěšně jste dokončili koučovací či mentorovací tréninkový program akreditovaný EQA
 • tento tréninkový program jste absolvovali v uplynulých 24 měsících (od data, kdy jste zažádali o akreditaci.)
 • akreditace výcvikového programu je stejné úrovně jako vaše EIA, o kterou žádáte, případně vyšší
 • máte k dispozici certifikát z výcvikového programu, který je akreditovaný EQA

Pokud jste takový výcvik absolvovali dříve než v uplynulých 214 měsísích, pak musíte navíc přiložit “reflektivní protokol” k žádosti EIA v2 pro žadatele s certifikátem EQA.

Pokud je EQA certifikát nižší úrovně než je úroveň akreditace EIA, o kterou žádáte, pak musíte použít EIA v2 Průvodce žádostí pro žadatele bez EQA certifikátu.

Aktuální seznam společností poskytujících akreditované výcviky a jejich kontaktní údaje najdete zde.