Z dialogu na závěr konference

Z dialogu na závěr konference

Závěrečná část programu konference 7. června 2019 spojila zájemce o diskusi na téma:Koučování v ČR a role EMCC Czech Republic. Facilitace rozpravy se ujal Roman Chudoba, který zvolil při 16 účastnících formát Samoanské kruhy (viz např. https://docplayer.cz/1518870-Metodicky-material-k-treninku-komunikacni-dovednosti-participacni-procesy-zapojovani-verejnosti-vedeni-pracovnich-skupin.html).   

Uprostřed kruhu všech účastníků byly umístěny 4 židle pro dobrovolné zájemce o vedení rozpravy. Každý z vnějšího kruhu mohl kdykoli zaujmout některou z volných židlí, nebo poklepem na rameno diskutujícího účastníka požádat o uvolnění místa. Rozprava trvala 2,5 hodiny.

Po nezbytném kroku kontrahování byli všichni účastníci požádáni o navržení témat. Tento dotaz přinesl celé spektrum námětů jako např. potřeba a význam akreditace, garance kvality koučování, význam koučování ve společnosti, budování komunity profesionálních koučů. Následně byli účastníci vyzváni, pokud chtějí své téma diskutovat, aby zaujali jedno z volných míst uprostřed kruhu.

Na základě proběhlých diskusí byli účastníci rozděleni do čtyř skupin a požádáni o definování souhrnných témat. Zde jsou závěry, které jsou publikovány se souhlasem všech zúčastněných:

  • Koučování má mnoho podob a tento termín může být použit pro označení řady aktivit. Diskutující zástupci se kloní k otevřenému inkluzivnímu přístupuke všem metodám a postupům, které jsou v souladu s Globálním etický kodex pro kouče a mentoryhttp://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/a odpovídají Kompetenčnímu rámci EMCC http://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/kompetencni-model/.
  • Díky nejrůznější praxi koučování mohou někteří klienti získat negativní zkušenost ze způsobu práce kouče nebo z výsledků odborně nezpůsobilého kouče. Proti těmto zkušenostem bychom se za EMCC Czech Republic neměli přímo vymezovat, ale trpělivě nabízet vlastní profesionální přístup a přispívat k pozitivní zkušenosti klientů. Nabízet pozitivní příklady.
  • Tak jako v řadě jiných oborů, kvalita si svou cestu najde. Proto by členové EMCC měli přistupovat k projevům malpraxe s klidem a vnitřním přesvědčím o nutném čase pro růst a zrání oboru.
  • EMCC Czech Republic by mělo usilovat o prezentaci koučovacích přístupů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a organizovánís tím, že koučování kromě přínosu pro jednotlivce může mít ohromný přínos a přesah pro společnost jako celek.
  • Citlivě pak brát v potaz očekávání a potřeby různých cílových skupin(XYZ, multigenerační skupiny, politika, podpůrné a pomocné organizace, státní správa a místní samospráva…) 

Zpracovali: Roman Chudoba, Radka Gilarová 

Studenti medicíny z IFMSA poznávají koučovací přístup

EMCC Czech Republic začalo pomáhat aktivním studentům medicíny objevovat sílu koučovacího přístupu ve vedení lidí. Prvním krokem byl volitelný workshop vedený Radkou Gilarovou v rámci rozvojové části Valné hromady IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) konané 5. – 7. dubna 2019 v Olomouci. IFMSA je nezávislou institucí zastřešující 135 členských organizací s více než 1,5 miliónem studentů lékařství ze celého světa. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Základním posláním IFMSA je prohlubovat mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla „Think globally, act locally“. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíří osvětu mezi veřejnost všech věkových skupin. Součástí IFMSA je tréninková sekce (Training division). Jejím hlavním úkolemje rozvíjet členy a pomáhat jim s osobním rozvojem, jednáním ve složitých situacích, prevencí syndromu vyhoření, posilováním osobní motivace a také vedením a koordinací pracovních týmů.

EMCC Czech Republic a IFMA Czech Republic se dohodly na prozkoumání možností spolupráce. Vyzýváme proto naše členy, aby se přidali tím, že nabídnou „pro bono“ své služby těmto aktivním studentům. Zkušenost Radky Gilarové v Olomouci potvrzuje, že studenti z IFMSA jsou pozitivně naladění mladí lidé, vnímaví a rychlí v učení, zodpovědní a akční. Uvědoměle pracují na tom stát se novou generací lékařů s mnohem širším záběrem než jen kvalitními odbornými znalostmi. Vybavit tyto studenty základy koučovacího přístupu pro vedení jejich pracovních týmů znamená skvělou investici pro budoucnost v oblasti zdraví, jedné z nejvyšších lidských hodnot. 

Radka Gilarová
EMCC Czech Republic