Malé ohlédnutí za EMCC konferencí

Lenka Šilerová

Nejtěžší na koučování je mluvit o koučování“ byl téměř úvod přednášky Tima Brighta. Za mne perla hned na úvod, více než trefné. Jakožto kouče právě pracujícího na budování rozsáhlejší klientely mne téma silně oslovilo a inspirovalo. Jak mluvit o koučování, jak ho prodávat, aby dávalo firmám i jednotlivcům smysl ho využívat, aby již na začátku věděli, že koučování přináší hodnotu. Zajímavé bylo Timovo rozlišení mezi terapeutickým a konzultantským přístupem ke koučování a jejich specifika. Sally Bonneywell doporučovala mluvit řečí businessu, ukazovat čísla a přinášet příběhy. Obě vystoupení byla velmi inspirativní, stejně jako další příspěvky českých koučů /kouček a mentorek. Měření efektu koučování, budování koučovací kultury, nelze koučovat donekonečna, i málo stačí a řada dalších sdělení tvořilo pestrou náplň dne. 

Jako kouč, terapeut i manager jsem se nejvíce těšila na vystoupení Alfrieda Längleho o existenciálním koučování. A očekávání bylo více než naplněno. Alfried se věnoval smyslu, tedy největší hloubce motivace (nejen) managera, tomu, co doopravdy chce on sám, zda je ve vnitřním souladu sám se sebou. Jen z kontaktu se sebou může vyplynout autenticita. Ta je, aspoň dle mých zkušeností s firmami a managery různého typu, poměrně vzácná. Převládají role, hry, souboje ega. Ano, výkonnostně orientované cíle jsou v dnešní společnosti nezbytností, je třeba hledat cesty k dosažení cílů a „results oriented“ přístupy mají své opodstatnění. Ovšem za nimi se může schovat nešťastný, vnitřně nespokojený manager (či zaměstnanec), který ve své práci nenachází smysl a uspokojení. A (nejen) v tom případě má smysl jít a hledat smysl, naplnění, „vnitřní ano“.  Jen když jsme vnitřně v souladu s tím, o co usilujeme, můžeme být autentičtí, cítit se svobodní, plní energie, zažívat večer únavu, ale ne stres, jak říká Alfried. „Být sám sebou je těžké, ale dá se to trénovat“ je věta, která mi silně utkvěla. Za mne tedy více koučování a na smysl orientované práce. Jako již mockrát se ukázalo, že ty nejlepší věci jsou nejjednodušší a nejzákladnější. Že sebelepší technika nepřinese víc než otázky typu „doopravdy to chceš“? Nejen u Alfrieda, ale v dalších příspěvcích se znovu potvrdilo, že techniky jsou fajn, ale že úspěch koučování nestojí jen na nich, ale zejména na vztahu, spolubytí, autenticitě a někdy i síle ticha. 

Konference mne nepřekvapila vysokou úrovní, tu jsem čekala, ale zejména otevřeností příspěvků, ochotou kolegů sdílet své zkušenosti, radosti i neúspěchy. Přinesla mi inspiraci, přátelské sdílení, inspiraci k tomu, jak koučování prodávat, ale i poučení z chyb a milá setkání se známými i novými lidmi. A taky, připouštím, podklady a motivaci k akreditaci a antistresový balónek. Těším se na příště. 

Z dialogu na závěr konference

Z dialogu na závěr konference

Závěrečná část programu konference 7. června 2019 spojila zájemce o diskusi na téma:Koučování v ČR a role EMCC Czech Republic. Facilitace rozpravy se ujal Roman Chudoba, který zvolil při 16 účastnících formát Samoanské kruhy (viz např. https://docplayer.cz/1518870-Metodicky-material-k-treninku-komunikacni-dovednosti-participacni-procesy-zapojovani-verejnosti-vedeni-pracovnich-skupin.html).   

Uprostřed kruhu všech účastníků byly umístěny 4 židle pro dobrovolné zájemce o vedení rozpravy. Každý z vnějšího kruhu mohl kdykoli zaujmout některou z volných židlí, nebo poklepem na rameno diskutujícího účastníka požádat o uvolnění místa. Rozprava trvala 2,5 hodiny.

Po nezbytném kroku kontrahování byli všichni účastníci požádáni o navržení témat. Tento dotaz přinesl celé spektrum námětů jako např. potřeba a význam akreditace, garance kvality koučování, význam koučování ve společnosti, budování komunity profesionálních koučů. Následně byli účastníci vyzváni, pokud chtějí své téma diskutovat, aby zaujali jedno z volných míst uprostřed kruhu.

Na základě proběhlých diskusí byli účastníci rozděleni do čtyř skupin a požádáni o definování souhrnných témat. Zde jsou závěry, které jsou publikovány se souhlasem všech zúčastněných:

  • Koučování má mnoho podob a tento termín může být použit pro označení řady aktivit. Diskutující zástupci se kloní k otevřenému inkluzivnímu přístupuke všem metodám a postupům, které jsou v souladu s Globálním etický kodex pro kouče a mentoryhttp://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/a odpovídají Kompetenčnímu rámci EMCC http://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/kompetencni-model/.
  • Díky nejrůznější praxi koučování mohou někteří klienti získat negativní zkušenost ze způsobu práce kouče nebo z výsledků odborně nezpůsobilého kouče. Proti těmto zkušenostem bychom se za EMCC Czech Republic neměli přímo vymezovat, ale trpělivě nabízet vlastní profesionální přístup a přispívat k pozitivní zkušenosti klientů. Nabízet pozitivní příklady.
  • Tak jako v řadě jiných oborů, kvalita si svou cestu najde. Proto by členové EMCC měli přistupovat k projevům malpraxe s klidem a vnitřním přesvědčím o nutném čase pro růst a zrání oboru.
  • EMCC Czech Republic by mělo usilovat o prezentaci koučovacích přístupů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a organizovánís tím, že koučování kromě přínosu pro jednotlivce může mít ohromný přínos a přesah pro společnost jako celek.
  • Citlivě pak brát v potaz očekávání a potřeby různých cílových skupin(XYZ, multigenerační skupiny, politika, podpůrné a pomocné organizace, státní správa a místní samospráva…) 

Zpracovali: Roman Chudoba, Radka Gilarová 

Studenti medicíny z IFMSA poznávají koučovací přístup

EMCC Czech Republic začalo pomáhat aktivním studentům medicíny objevovat sílu koučovacího přístupu ve vedení lidí. Prvním krokem byl volitelný workshop vedený Radkou Gilarovou v rámci rozvojové části Valné hromady IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) konané 5. – 7. dubna 2019 v Olomouci. IFMSA je nezávislou institucí zastřešující 135 členských organizací s více než 1,5 miliónem studentů lékařství ze celého světa. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Základním posláním IFMSA je prohlubovat mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla „Think globally, act locally“. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíří osvětu mezi veřejnost všech věkových skupin. Součástí IFMSA je tréninková sekce (Training division). Jejím hlavním úkolemje rozvíjet členy a pomáhat jim s osobním rozvojem, jednáním ve složitých situacích, prevencí syndromu vyhoření, posilováním osobní motivace a také vedením a koordinací pracovních týmů.

EMCC Czech Republic a IFMA Czech Republic se dohodly na prozkoumání možností spolupráce. Vyzýváme proto naše členy, aby se přidali tím, že nabídnou „pro bono“ své služby těmto aktivním studentům. Zkušenost Radky Gilarové v Olomouci potvrzuje, že studenti z IFMSA jsou pozitivně naladění mladí lidé, vnímaví a rychlí v učení, zodpovědní a akční. Uvědoměle pracují na tom stát se novou generací lékařů s mnohem širším záběrem než jen kvalitními odbornými znalostmi. Vybavit tyto studenty základy koučovacího přístupu pro vedení jejich pracovních týmů znamená skvělou investici pro budoucnost v oblasti zdraví, jedné z nejvyšších lidských hodnot. 

Radka Gilarová
EMCC Czech Republic